FANDOM


 1. 孫子曰:用兵之法:
  1. 有散地;
  2. 有輕地;
  3. 有爭地;
  4. 有交地;
  5. 有衢地;
  6. 有重地;
  7. 有圮地;
  8. 有圍地;
  9. 有死地。
 2. 諸侯自戰其地,為散地。
 3. 入人之地不深者,為輕地。
 4. 我得則利,彼得亦利者,為爭地。
 5. 我可以往,彼可以來者,為交地。
 6. 諸侯之地三屬,先至而得天下眾者,為衢地。
 7. 入人之地深,背城邑多者,為重地。
 8. 行山林、險阻、沮澤,凡難行之道者,為圮地。
 9. 所由入者隘,所從歸者迂,彼寡可以擊吾之眾者,為圍地。
 10. 疾戰則存,不疾戰則亡者,為死地。
 11. 是故散地則無戰,輕地則無止,爭地則無攻。
 12. 交地則無絕,衢地則合交。
 13. 重地則掠,圮地則行。
 14. 圍地則謀,死地則戰。
 15. 所謂古之善用兵者,能使敵人前後不相及,眾寡不相恃,貴賤不相救,上下不相收,卒離而不集。
 16. 兵合而不齊。
 17. 合於利而動,不合於利而止。
 18. 敢問:“敵眾而整將來,待之若何?”曰:“先奪其所愛,則聽矣。”
 19. 兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。
 20. 凡為客之道,深入則專,主人不克。
 21. 掠於饒野,三軍足食。
 22. 謹養而勿勞,並氣積力,運兵計謀,為不可測。
 23. 投之無所往,死且不北,死焉不得,士人儘力。
 24. 兵士甚陷則不懼,無所往則固,深入則拘,不得已則斗。
 25. 是故其兵不修而戒,不求而得,不約,而親,不令而信。
 26. 禁祥去疑,至死無所之。
 27. 吾士無餘財,非惡貨也;無餘命,非惡壽也。
 28. 令發之日,士卒坐者涕沾襟,偃卧者涕交頤。投之無所往者,諸、劌之勇也。
 29. 故善用兵者,譬如率然;率然者,常山之蛇也。擊其首則尾至,擊其尾則首至,擊其中則首尾俱至。
 30. 敢問:“兵可使如率然乎?”曰:“可。”夫吳人與越人相惡也,當其同舟而濟,而遇風,其相救也如左右手。
 31. 是故方馬埋輪,未足恃也。
 32. 齊勇如一,政之道也。
 33. 剛柔皆得,地之理也。
 34. 故善用兵者,攜手若使一人,不得已也。
 35. 將軍之事,靜以幽,正以治。
 36. 能愚士卒之耳目,使之無知。
 37. 易其事,革其謀,使人無識;易其居,迂其途,使民不得慮。
 38. 帥與之期,如登高而去其梯。帥與之深入諸侯之地,而發其機。
 39. 焚舟破釜,若驅群羊,驅而往,驅而來,莫知所之。
 40. 聚三軍之眾,投之於險,此謂將軍之事也。
 41. 九地之變,屈伸之利,人情之理,不可不察也。
 42. 凡為客之道,深則專,淺則散。
 43. 去國越境而師者,絕地也;四達者,衢地也。
 44. 入深者,重地也;入淺者,輕地也。
 45. 背固前隘者,圍地也;無所往者,死地也。
 46. 是故散地,吾將一其志;輕地,吾將使之屬。
 47. 爭地,吾將趨其後。
 48. 交地,吾將謹其守;衢地,吾將固其結。
 49. 重地,吾將繼其食;圮地,吾將進其塗。
 50. 圍地;吾將塞其闕;死地,吾將示之以不活。
 51. 故兵之情,圍則御,不得已則斗,過則從。
 52. 是故不知諸侯之謀者,不能預交;不知山林、險阻、沮澤之形者,不能行軍;不用鄉導,不能得地利。
 53. 四五者,不知一,非霸王之兵也。
 54. 夫霸王之兵,伐大國,則其眾不得聚;威加於敵,則其交不得合。
 55. 是故不爭天下之交,不養天下之權,信己之私,威加於敵,故其城可拔,其國可隳。
 56. 施無法之賞,懸無政之令;犯三軍之眾,若使一人。
 57. 犯之以事,勿告以言;犯之以利,勿告以害。
 58. 投之亡地然後存,陷之死地然後生。
 59. 夫眾陷於害,然後能為勝敗。
 60. 故為兵之事,在於順詳敵之意。
 61. 並敵一向,千里殺將。
 62. 是謂巧能成事。
 63. 是故政舉之日,夷關折符,無通其使。
 64. 厲於廊廟之上,以誅其事。
 65. 敵人開闔,必亟入之。
 66. 先其所愛,微與之期。
 67. 踐墨隨敵,以決戰事。
 68. 是故始如處女,敵人開戶,後如脫兔,敵不及拒。